انواع كليد و پريزهای صنعتي روكار بارانی با IP55

كليد تبديل روكار صنعتى + پريز ارت دار شبكه روكار صنعتى (بارانى) IP55

محصولات فاماتل ساخت كشور اسپانيا مى باشد ، شركت فاماتل در زمينه  تجهيزات برق صنعتى و خانگى ضد گرد و غبار و ضد آب با IP...

پريز ارت دار شبكه روكار صنعتى (بارانى) IP55

محصولات فاماتل ساخت كشور اسپانيا مى باشد ، شركت فاماتل در زمينه  تجهيزات برق صنعتى و خانگى ضد گرد و غبار و ضد آب با IP...

پريز ارت دار روكار صنعتى (بارانى) IP55

محصولات فاماتل ساخت كشور اسپانيا مى باشد ، شركت فاماتل در زمينه  تجهيزات برق صنعتى و خانگى ضد گرد و غبار و ضد آب با IP...

كليد ٢ پل روكار صنعتى (بارانى) IP55

محصولات فاماتل ساخت كشور اسپانيا مى باشد ، شركت فاماتل در زمينه  تجهيزات برق صنعتى و خانگى ضد گرد و غبار و ضد آب با IP...

كليد تبديل روكار صنعتى (باراني) IP55

محصولات فاماتل ساخت كشور اسپانيا مى باشد ، شركت فاماتل در زمينه  تجهيزات برق صنعتى و خانگى ضد گرد و غبار و ضد آب با IP...

كليد تك پل روكار صنعتی (بارانی) IP55

محصولات فاماتل ساخت كشور اسپانيا مى باشد ، شركت فاماتل در زمينه  تجهيزات برق صنعتى و خانگى ضد گرد و غبار و ضد آب با IP...