محافظ ولتاژ ۵ خروجي ۳۲۲

محافظ ولتاژ ۵ خروجی ۳۲۲: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری

این وسیله الکترونیکی به عنوان یک کلید ، در مسیر بین برق شبکه شهری با مصرف کننده های الکتریکی ، در ولتاژ های بحرانی (بیش از ۲۵۳ و کمتر از ۱۷۹از ولت ) ارتباط [...]
بیشتر بدانید محافظ ولتاژ ۵ خروجی ۳۲۲: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری
محافظ ولتاژ ۵ خروجي ۳۲۱

محافظ ولتاژ ۵ خروجی ۳۲۱: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری

این وسیله الکترونیکی به عنوان یک کلید ، در مسیر بین برق شبکه شهری با مصرف کننده های الکتریکی ، در ولتاژ های بحرانی (بیش از ۲۵۳ و کمتر از ۱۷۹ولت ) ارتباط [...]
بیشتر بدانید محافظ ولتاژ ۵ خروجی ۳۲۱: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری
محافظ ولتاژ ۸ خروجي ۳۴۳

محافظ ولتاژ دیجیتالی ۳۴۳: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری

 این وسیله الکترونیکی به عنوان یک کلید ، در مسیر بین برق شبکه شهری با مصرف کننده های الکتریکی ، در ولتاژ های بحرانی ( بیش از ۲۵۳ و کمتر از ۱۷۹ولت ) ارتباط [...]
بیشتر بدانید محافظ ولتاژ دیجیتالی ۳۴۳: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری
محافظ ولتاژ چهار خروجي ۳۰۹

محافظ ولتاژ چهار خروجی ۳۰۹: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری

 این وسیله الکترونیکی به عنوان یک کلید ، در مسیر بین برق شبکه شهری با مصرف کننده های الکتریکی ، در ولتاژ های بحرانی ( بیش از ۲۵۳ و کمتر از ۱۷۹ولت ) ارتباط [...]
بیشتر بدانید محافظ ولتاژ چهار خروجی ۳۰۹: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری
محافظ ولتاژ ۳۰۲

محافظ ولتاژ ۳۰۲: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری 

این وسیله الکترونیکی به عنوان یک کلید ، در مسیر بین برق شبکه شهری با مصرف کننده های الکتریکی ، در ولتاژ های بحرانی ( بیش از ۲۵۳ و کمتر از ۱۷۹ولت ) ارتباط [...]
بیشتر بدانید محافظ ولتاژ ۳۰۲: مخصوص لوازم صوتی و تصویری ، کامپیوتر و تجهیزات اداری